Skip to main content Skip to search

Wychodząc naprzeciw potrzebom dynamicznie rozwijającego się rynku, nasze biuro rachunkowe stworzyło zespół specjalistów dedykowany do współpracy z Klientami w dziedzinie prowadzenia ksiąg rachunkowych, zarządzania dokumentacją płacowo-kadrową oraz spełnienia wymogów raportowych i sprawozdawczych nałożonych przepisami prawa podatkowego i innymi przepisami. Nasze usługi świadczymy korzystając ze sprawdzonych metodologii, narzędzi oraz wiedzy i doświadczenia.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość finansowa
Przygotowywania rozliczeń podatkowych Klientów, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Kancelarię rachunkową OAS Sp. z o.o. oraz pomoc w przygotowaniu płatności (transferów bankowych) zobowiązań podatkowych;
Rejestracja podmiotów jako podatników;
Przygotowywanie list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i/lub innych form zatrudnienia oraz przygotowania odpowiadających im rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ubezpieczeniowych;
Zarządzanie dokumentacją kadrową zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa pracy.
Usługi w zakresie przygotowywania rozliczeń podatkowych
Sporządzanie kalkulacji miesięcznej/kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych,
Sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
Sporządzanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT,
Terminowe dostarczanie powyższych deklaracji to stosownych organów
Raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego i przygotowywanie innych niż wymienione powyżej rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
Kontakt z organami podatkowymi.
Przygotowywania list płac oraz dotyczących ich rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych
Rejestracja pracodawcy dla celów ubezpieczenia,
Rejestracja dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników,
Obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych,
Rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia),
Sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników (RMUA)
Sporządzanie kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
Przygotowywanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych,
Terminowe dostarczanie powyższych deklaracji to stosownych organów,
Kontakty z audytorami Klienta i organami podatkowymi.
Administracja kadrowa
Prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy),
Informowanie o konieczności aktualizacji profilaktycznych badań lekarskich – wystawianie stosownych skierowań,
Informowanie o konieczności przeprowadzenia szkoleń BHP,
Ewidencjonowanie należnych urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności w pracy,
Bieżące informowanie pracodawców o zmianach przepisów prawnych w aspekcie administrowania dokumentacją kadrową pracowników.